Ustroj i tijela GDCK Samobor

Gradsko društvo Crvenog križa Samobor na temelju Zakona o Hrvatskom Crvenom križu (NN71/10), Zakona o udrugama (74714), Statuta Hrvatskog Crvenog križa i Statuta GDCK Samobor djeluje na području Grada Samobora, Grada Svete Nedelje i Općine Stupnik.

Tijela GDCK Samobor su Skupština, Odbor, Nadzorni odbor i Ravnatelj.

Skupština

Odluke u Društvu donosi Skupština kao najviše tijelo GDCK Samobor. Predstavnici u Skupštini GDCK Samobor su: Eduard Kirschenheuter (predsjednik), Freddy Friedrich Burić (potpredsjednik), Martina Štefković (potpredsjednica), Anita Barić, Josip Vađić, Sanja Cepić, dr. Ivica Cvetković, Stjepan Čitarović, Jelena Duvančić, Anica Francetić Kufrin, Kristina Halužan, Franjo Horvat, Juro Horvat, Vlasta Jelinčić, Milena Kolarec, Marin Kos, Renata Kruhan, Goran Lesjak, prim. dr. Slavko Lovasić, Igor Matijašić, Goran Ivan Matoš, Adolf Paar, Josip Sirovica, Irena Stojanović, Davor Škiljan.

Poslovnik o radu Skupštine GDCK Samobor

Odbor

Odbor se, kao izvršno tijelo Skupštine, sastaje po potrebi i brine o provođenju opće politike društva i operativno rješava sva pitanja tijekom poslovne godine u skladu s odlukama, zaključcima i preporukama Skupštine. Članovi Odbora GDCK Samobor su: Eduard Kirschenheuter (predsjednik), Freddy Friedrich Burić (potpredsjednik), Martina Štefković (potpredsjednica), Franjo Horvat, prim. dr. Slavko Lovasić, Davor Škiljan i Josip Vađić.

Poslovnik o radu Odbora GDCK Samobor

 

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor Društva je tijelo koje nadzire financijsko-materijalno poslovanje društva i namjensko trošenje sredstava društva.  Članovi Nadzornog odbora su: Marin Kos (predsjednik), Jelena Duvančić i Adolf Paar.

Ravnatelj

Ravnatelj predstavlja i zastupa društvo, naredbodavac je za ostvarenje financijskog plana te odgovara za zakonitost rada Društva, priprema plan rada i financijski plan, provodi odluke tijela društva te rukovodi radom svih službi GDCK Samobor. Ravnateljica GDCK Samobor je Anica Francetić Kufrin.

Natječaj za izbor ravnatelja/ice Gradskog društva Crvenog križa Samobor na mandatno razdoblje od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora

Zapisnici Skupštine GDCK Samobor – 2020. godina

3. sjednica Skupštine

2. sjednica Skupštine

1. sjednica Skupštine

Zapisnici Odbora GDCK Samobor – 2020. godina

4. sjednica Odbora

3. sjednica Odbora

2. sjednica Odbora

1. sjednica Odbora

Zapisnici Odbora GDCK Samobor – 2019. godina

4. sjednica Odbora

3. sjednica Odbora

2. sjednica Odbora

1. sjednica Odbora

Zapisnici Odbora GDCK Samobor – 2018. godina

9. sjednica Odbora

8. sjednica Odbora

7. sjednica Odbora

6. sjednica Odbora

5. sjednica Odbora

4. sjednica Odbora

3. sjednica Odbora

2. sjednica Odbora

1. sjednica Odbora