Pristup informacijama i dokumenti

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Gradsko društvo Crvenog križa Samobor uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup, pravo na ponovnu uporabu informacija te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu. Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i način naplate naknade propisani su Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14).

Službenik za informiranje Gradskog društva Crvenog križa Samobor je Igor Matijaščić.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Gradskom društvu Crvenog križa Samobor:

–        poštom na adresu: Miroslava Krleže 5,10430 Samobor

        putem telefona na broj 01/33 61 681

–        na faks broj: 01/33 61 681

–        elektroničkom poštom na: igor.gdck.samobor@gmail.com

Zakon o pravu na pristup informacijama

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Ispravak Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

 

O ZAHTJEVIMA, POSTUPCIMA I ODLUKAMA O OSTVARIVANJU PRAVA

NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

 

Tijelo javne vlasti:

Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Samobor

Godina: 2018.

Službenik za informiranje: Igor Matijaščić

 

stranica br. 1

Redni broj zahtjeva Vrsta zahtjeva
1. Zahtjev za pristup informacijama
   
Klasifikacijska oznaka Urudžbeni broj/evidencijski broj
 
   
Datum primitka zahtjeva Način podnošenja zahtjeva
   
Podnositelj zahtjeva
Informacija koja se traži (podaci koji su važni za prepoznavanje informacije)

  

stranica br 2.

Odluka o zahtjevu, pravna osnova i datum
Usvojen Djelomično usvojen Odbijen Odbačen Ustupljen Obustavljeni postupak Izdana obavijest
             
             
Odluka prvostupanjskog tijela po žalbi
 
 
Odluka drugostupanjskog tijela po žalbi
 
 
Odluka Visokog upravnog suda Republike Hrvatske po tužbi
 
 
Visina naknade iz članka 19. Zakona o pravu na pristup informacijama
 
Napomena
 

  

stranica br 3.

 

Službena zabilješka:

Upisnik zaključen: 31.12.2018.

Redni broj posljednjeg upisa u Upisniku: 0

Broj riješenih zahtjeva: 0

Broj neriješenih zahtjeva: 0

 

Službenik za informiranje:

Igor Matijaščić

 

 

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2018. GODINU
BILANCA
AOP NAZIV STANJE 31. PROSINCA
001 Imovina 1.164.125
145 Obveze i vlastiti izvori 1.164.126
PRIHODI
RAČUN NAZIV OSTVARENO U 2018. GODINI
31 Prihodi od prodaje robe i pružanje usluga 571.144
32 Pirhodi od članarina i članskih doprinosa 576
33 Prihodi po posebnim propisima 756.376
34 Prihodi od imovine 104
35 Prihodi od donacija 1.854.575
36 Ostali prihodi 0
UKUPNO PRIHODI 3.182.775
RASHODI
RAČUN NAZIV OSTVARENO U 2018. GODINI
41 Rashodi za radnike 897.988
42 Materijalni rashodi 1.430.432
43 Amortizacija 38.696
44 Financijski rashodi 8.727
45 Donacije 139.979
46 Ostali rashodi 2.477
UKUPNO RASHODI 2.518.299

 

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 1.1.-30.6.2019. GODINE
PRIHODI
RAČUN NAZIV OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU
31 Prihodi od prodaje robe i pružanje usluga 475.337
32 Pirhodi od članarina i članskih doprinosa 410
33 Prihodi po posebnim propisima 99.816
34 Prihodi od imovine 137
35 Prihodi od donacija 624.901
36 Ostali prihodi 2.500
UKUPNO PRIHODI 1.203.101
RASHODI
RAČUN NAZIV OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU
41 Rashodi za radnike 610.782
42 Materijalni rashodi 794.892
43 Amortizacija 13.878
44 Financijski rashodi 5.311
45 Donacije 115.894
46 Ostali rashodi 0
UKUPNO RASHODI 1.540.757

 

 

PLAN I PROGRAM RADA

GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA SAMOBOR

ZA 2019. GODINU

Sadržaj

UVOD

Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Samobor vodeća je humanitarna organizacija koja djeluje na području Grada Samobora, Grada Svete Nedelje i Općine Stupnik. Gradsko društvo Crvenog križa Samobor (u daljnjem tekstu: Crveni križ Samobor) je udruga koja u svome radu ostvaruje humanitarne ciljeve i zadaće na području zaštite i unaprjeđenja zdravlja, socijalne skrbi, zdravstvenog i humanitarnog odgoja te se zalaže za poštovanje međunarodnog humanitarnog prava i zaštitu ljudskih prava.

Osnovni ciljevi određeni su Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu:

 • ublažavanje ljudskih patnji, a osobito onih izazvanih oružanim sukobima, velikim prirodnim, ekološkim, tehnološkim i drugim nesrećama, s posljedicama masovnih stradanja i epidemijama,

 • unaprjeđenje i zaštita zdravlja, prevencija bolesti i podizanje zdravstvene i ekološke kulture građana,

 • poticanje i unaprjeđenje solidarnosti, promicanje volonterstva i međusobnog pomaganja te socijalne sigurnosti građana.

Programi Crvenog križa Samobor koji djeluje na području Grada Samobora, Grada Svete Nedelje i Općine Stupnik temelje se na Statutu, a cilj im je: razvoj i unaprjeđenje zdravlja, zdravstvenog i humanitarnog odgoja, prevencija bolesti te podizanje kvalitete života građana; razvoj i unaprjeđenje socijalne skrbi, solidarnosti i humanosti te razvoj volonterstva, rada s mladima te djelovanja u kriznim situacijama.

Namjera je ovog programa da se nastave započete aktivnosti te organiziraju i pokrenu nove s ciljem stvaranja uvjeta za realizaciju programa rada u materijalnom, financijskom i kadrovskom smislu, praćenju zakonskih obveza društva, unaprjeđenje suradnje s institucijama u cilju stvaranja cjelovitih projekata i programa kao i promidžba i informiranje.

ZDRAVSTVENI PROGRAMI

  1. Prevencija i suzbijanje tuberkuloze

U 2019. godini Gradsko društvo Crvenog križa Samobor nastavit će s provođenjem aktivnosti o prevenciji i suzbijanju tuberkuloze, s ciljem upozoravanja građana na rano prepoznavanje, pravilno liječenje i suzbijanje tuberkuloze. U suradnji sa zdravstvenim suradnicima u zajednici bit će obilježen Svjetski dan borbe protiv tuberkuloze – 24. ožujka, kojim se na globalnoj razini podsjeća na tuberkulozu kao zaraznu bolest koja je još uvijek prisutna u mnogim zemljama svijeta.

  1. Program prevencije zloćudnih bolesti – program prevencije raka dojke

U 2018. godini Crveni križ Samobor počeo je s provedbom programa prevencije raka dojke u suradnji s Domom zdravlja Zagrebačke županije.

Cilj ovog programa je upoznati široku populaciju sa sve češćom pojavom ove bolesti kako bi na vrijeme prihvatili odgovorno ponašanje, zdrav način i stil življenja te na vrijeme prepoznali nastanak bolesti. Rak dojke nažalost ne možemo spriječiti, ali se možemo pridržavati mjera za koje znamo da će biti od koristi (tzv. primarna prevencija) – od mijenjanja prehrambenih navika, prilagođene odjeće, odabira i upotrebe kozmetičkih preparata do tjelesnih aktivnosti koje utječu na smanjenje obolijevanja od raka dojke.

Program se provodi u obliku predavanja, prezentacija, savjetovanja, ali i individualnih pregleda. Plan je kroz 2019. godinu osigurati mamografske preglede za žene u dobi od 40 do 49 godine te tribine na koje bi se pozivalo što više žena kako bi o važnosti samopregleda dojke i edukacije o istome osvijestili širu zajednicu, a sve u svrhu ranog detektiranja karcinoma dojke.

  1. Zdravstveno savjetovalište

Crveni križ Samobor vodi brigu o svojim sumještanima provodeći na lokalnoj razini zdravstvena savjetovališta. Jednom do dva puta mjesečno provodimo male sistematske preglede koji se sastoje od kontrole krvnog tlaka, šećera u krvi, mjerenja visine i težine. Plan je u 2019. godini nabaviti pulsni oksimetar te, ukoliko se ukaže potreba, i druge uređaje u svrhu prevencije bolesti i očuvanja zdravlja. Također radimo savjetovanja o zdravom stilu života, kvalitetnoj prehrani i važnosti tjelesne aktivnosti. Samo učestalom kontrolom zdravstvenih parametara i pravovremenom reakcijom te prevencijom pojave i komplikacije kroničnih bolesti se smanjuju. Sami ciljevi programa su edukacija i svjesnost korisnika u detekciji simptoma bolesti, a isto tako u prevenciji komplikacija istih.

U 2019. godini zdravstvena savjetovališta planiraju se provoditi u suradnji s predstavnicima mjesnih odbora Grada Samobora, grada Svete Nedelje i Općine Stupnik.

  1. Program prevencije ovisnosti

U sklopu zdravstvenih djelatnosti Gradskog društva Crvenog križa Samobor planiramo provoditi programe za zaštitu zdravlja i promoviranje zdravih načina življenja usmjereni ka edukaciji i informiranju građana. Programi se posebno baziraju na prevenciju ovisnosti kod djece i mladih osoba te je plan edukciju usmjeriti na mlade u našim osnovnim i srednjim školama. Koliko je važna prevencija kod mladih, toliko je važna i edukacija nastavnika i roditelja u smislu prepoznavanja ranih simptoma i potencijalnog daljnjeg postupanja u slučaju susreta sa simptomima ovisnosti.

  1. Briga za osobe starije životne dobi

S obzirom da demografska slika Republike Hrvatske pokazuje da je stanovništvo Hrvatske među starijima u Europi, vrlo važno je voditi brigu o osobama treće životne dobi. Važno je u toj dobi voditi brigu o pravilnoj prehrani, fizičkoj aktivnosti, integracije istih društvu. Osobe treće životne dobi nerijetko su marginalizirane u pogledu svojeg društvenog utjecaja te imaju slabiju ekonomsku moć od mlađih dobnih skupina (Žganec, Rusac, Laklija, 2007.). Također, osamljenost je jedan od glavnih problema u starijoj dobi, što bi zajedničkim aktivnostima smanjili osjećaj, te stvarali osjećaj pripadnosti .

PRVA POMOĆ

 1. Program rada prve pomoći u autoškolama

Osposobljavanje kandidata za vozače iz nastavnog predmeta „Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći“ provodi se i održava u skladu s važećim zakonima i pravilnicima. Naše društvo surađuje s tri autoškole na našem području. Vezano za isto obavlja slijedeće aktivnosti: kontrola i provjera računa za naknadu autoškolama definirano Ugovorom, kontinuirana komunikacija s autoškolama radi poboljšanja i očuvanja poslovne suradnje u uvjetima tržišta, raspoređivanje predavača i obavještavanje o vremenu predavanja, kontrola i nabava materijala potrebnih za vježbanje kandidata, ovjera tečaja prve pomoći, obračun plaća honorarnim predavačima, honorarnim administratorima, vođenje evidencije nadoknada, vođenje evidencije oslobođenih od plaćanja i slušanja, vođenje matične knjige kao zakonske obveze, suradnja s HAK-om prilikom upisivanja licenciranih doktora predavača.

 1. Usluga osposobljavanja radnika za pružanje prve pomoći na radu

Osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći na radu provodi se i održava temeljem važećih pravilnika i zakona.

Redovne aktivnosti obuhvaćaju: svakodnevno zaprimanje zahtjeva od strane poslodavca ili pojedinaca putem e-maila ili telefonski, informiranje i dogovor o mogućem terminu i mjestu provođenja usluge, izrada ponuda i sklapanja Ugovora, osiguravanje predavača i dogovor s predavačima tečaja, priprema prostora za tečaj, izdavanje računa po završetku usluge, izrada i dostavljanje potvrde/certifikata o osposobljenosti polaznika naručitelju usluge, održavanje i proširivanje broja partnera/poslodavaca, praćenje i odaziv na natječaje javne nabave uz kompletiranje potrebne dokumentacije.

 1. Usluga osposobljavanja osoba za provođenje osnovnih mjera održavanja života uz upotrebu automatskog vanjskog defibrilatora – AVD

Osposobljavanje osoba za provođenje osnovnih mjera održavanja života uz upotrebu automatskog vanjskog defibrilatora – AVD provodi se i održava u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/2008, 71/2010, 139/2010, 22/2011, 84/2011, 12/2012., 35/2012), Pravilnikom o uvjetima za provođenje programa javno dostupne rane defibrilacije (NN 120/2013) te Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/2010).

Redovne aktivnosti obuhvaćaju: svakodnevno zaprimanje zahtjeva od strane poslodavaca ili pojedinca putem e-maila ili telefonski, informiranje i dogovor o mogućem terminu i mjestu provođenja usluge, izrada ponuda i sklapanja Ugovora, osiguravanje predavača i dogovor s predavačima tečaja, priprema prostora za tečaj, izdavanje računa po završetku usluge, izrada i dostavljanje potvrde/certifikata o osposobljenosti polaznika, održavanje i proširivanje broja partnera/poslodavaca, praćenje i odaziv na natječaje javne nabave uz kompletiranje potrebne dokumentacije.

Projekt „Spasi život“ planiramo nastaviti u 2019. godini kako bi što veći broj naših građana educirali o korištenju AVD i kako pružiti prvu pomoć. Plan je educirati nastavnike u školama, sportske trenere, vatrogasce te sve zainteresirane građane.

NATJECANJA PODMLATKA I MLADEŽI (OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE)

Natjecanje se odvija na tri razine i to na gradskoj, međužupanijskoj i državnoj, a kroz provjeru teorijskog znanja o Pokretu Crvenog križa, poznavanja ljudskih prava i prava djeteta te prve pomoći. Znanje prve pomoći na natjecanju se pokazuje i na praktičnim radilištima s realistično prikazanim situacijama i ozljedama. Državno natjecanje tradicionalno se odvija u Tjednu Hrvatskog Crvenog križa, traje četiri dana i prilika je za stjecanje novih znanja i vještina, stvaranje novih prijateljstava, upoznavanje kulturne i prirodne raznolikosti naše zemlje i pridruživanje Hrvatskom Crvenom križu. Plan je kroz 2019. godinu iz našeg Gradskog društva osigurati sudjelovanje na natjecanjima za šest osnovnih škola i dvije srednje škole.

Svjetski dan prve pomoći obilježava se svake godine, druge subote u rujnu. Obilježavanje Svjetskog dana prve pomoći prilika je za isticanje važnosti prve pomoći kao humanog čina na globalnoj razini. Plan je uključiti širu javnost te na taj način utjecati na promjene u razmišljanju o značaju prve pomoći u svakodnevnom životu. Obilježavanje Svjetskog dana prve pomoći zajednička je akcija svih društava HCK. Tim povodom GDCK Samobor planira održati predavanja u školama s ciljem popularizacije prve pomoći i ukazivanja na važnost pravodobne i na pravilan način pružene prve pomoći. Također je plan kroz radionice djecu dobne skupine od 4 do 8 godina educirati o pravilima i postupanjima kod potrebe pružanja Prve pomoći.

DOBROVOLJNO DARIVANJE KRVI

Gradsko društvo Crvenog križa Samobor kontinuirano tijekom cijele godine organizira i provodi akcije dobrovoljnog darivanja krvi stvarajući tako bazu dobrovoljnih darivatelja krvi. Akcije darivanja krvi provode se u suradnji s Hrvatskim zavodom za transfuzijsku medicinu. Sukladno tome, izradom godišnjeg plana s Hrvatskim zavodom za transfuzijsku medicinu u 2019. godini Crveni križ Samobor dobio je termine za 17 redovnih akcija te jednu u srednjoj školi. Akcije darivanja krvi u srednjim školama organiziraju se i provode u sve tri srednje škole, a uvod u isto je predavanje o važnosti darivanja krvi. Ova akcija nam je od iznimne važnosti jer se tu javljaju novi darivatelji koji su baza za budućnost i potencijalni darivatelji koje ćemo okupljati u prostorima Crvenog križa.

U 2019. godini planiramo nastaviti s ukupno 12 akcija u Gradu Samoboru u prostorijama Autobusnog kolodvora, četiri akcije u ŠC Sveta Nedelja te jednom u Općini Stupnik. Također, održavamo iste s namjerom uključivanja većeg broja darivatelja, ali i potencijalno novih darivatelja, u čemu smatramo da nam alternativni načini pozivanja (sms poruke, društvene mreže,..) donose bolje rezultate, ali i pomažu u popularizaciji DDK.

Naši djelatnici Crvenog križa pripremaju prostor, upisuju darivatelje krvi u bazu podataka istovremeno dijeleći pakete zahvale ili/i hranu darivateljima, raspremaju prostor kako bi se ostavio u prvobitnom stanju. Po završetku svake akcije piše se izvješće koje sadrži broj dobrovoljnih darivatelja krvi koji su pristupili akciji, dali krv ili su odbijeni, te koliko je novih dobrovoljnih darivatelja pristupilo akciji. Jednom mjesečno izvještaj se šalje u Hrvatski Crveni križ na temelju kojega se Crvenom križu Samobor vrši isplata sredstava. Obavezno se prije navedenog provjerava broj zaprimljenih doza krvi s Hrvatskim zavodom za transfuzijsku medicinu kako bi se izbjegle moguće pogreške.

Mjesečno se vode evidencije o broju akcija, darivatelja uključenih u program i broju prikupljenih doza krvi sukladno lokacijama gdje su akcije provedene i sukladno tome koji referent je akcije organizirao i proveo.

U 2019. godini provest će se planirane akcije darivanja krvi, a po potrebi i mogućnostima slobodnih termina od strane Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu organizirati dodatne akcije koje nisu obuhvaćene izrađenim planom za 2019. godinu. Poboljšanje informiranosti darivatelja o akcijama, a time i odaziva planira se unaprijediti slanjem SMS poruka i objavama na društvenim mrežama kako bismo uključili i više mladih darivatelja krvi, ali i dodatno popularizirali DDK na našem području.

Povodom Dana dobrovoljnih davatelja krvi, koji se održava 25. listopada, izradit će se sukladno Pravilniku o priznanjima prigodna priznanja za davatelje krvi (zlatni, srebrni i brončani znak, plakete, zahvalnice i značke) kako bi im se i na taj način iskazalo društveno vrednovanje i potencirao ugled u njihovoj zajednici. Vjerujemo da i taj događaj utječe na izgrađivanje svjesnosti o važnosti davanja krvi i stvaranja pozitivnog stava kod građana.

SOCIJALNA DJELATNOST

U 2019. godini planira se nastaviti provođenje socijalnih djelatnosti u Gradskom društvu Crvenog Križa Samobor.

 1. Redovite djelatnosti

Program pomoći socijalno ugroženim građanima kao zajednička aktivnost gradova Samobora i Svete Nedelje te općine Stupnik, Centra za socijalnu skrb Samobor i Gradskog društva Crvenog križa Samobor sastoji se u pružanju svakodnevne pomoći u odjeći, obući, kućnom inventaru osobama u socijalnoj potrebi, djeci čije su obitelji u socijalnoj potrebi, osobama s invaliditetom, starijim i nemoćnim osobama i braniteljima, te u podjeli mjesečnih paketa hrane, te prigodnih za Uskrs i Božić.

Organizirana ljetovanja podmlatka

U 2019. godini planiramo nastaviti s organiziranjem ljetovanja mladeži, darivatelja krvi, socijalno ugrožene djece. Ljetovanje zainteresirane djece i mladeži iz socijalno ugroženih obitelji bismo organizirali u suradnji s Crvenim križem iz Zaprešića, koji vodi kamp u Selcu 2019. godine. U odnosu na 2018. godinu planiramo povećati broj djece obuhvaćene ovim programom.

 1. Pomoć u kući

Gradsko društvo Crvenog križa Samobor dugi niz godina provodi program Pomoći u kući i pomoć u prehrani koji osigurava starijim, bolesnim i nemoćnim osobama pomoć u vlastitom domu. Program pomoći u kući i pomoć u prehrani provodi se za korisnike na temelju rješenja izdanih od Centra za socijalnu skrb čije troškove pokriva Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, te za privatne korisnike koji sami plaćaju usluge pomoći u kući i prehrane. Pomoć u kući je socijalna usluga koja se priznaje starijoj osobi kojoj je prema procjeni Centra za socijalnu skrb potrebna pomoć druge osobe kao i osobi kojoj je zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe. Pomoć u kući priznaje se i osobi kojoj je zbog privremenih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe.

Pomoć u kući obuhvaća:

– organiziranje prehrane (nabava i dostava gotovih obroka u kuću),

– obavljanje kućnih poslova (nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa, pospremanje stana, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.),

– održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba)

 1. Pučka kuhinja

U pučkim kuhinjama vrši se priprema te priprema i podjela toplih obroka. Korisnici ostvaruju pravo na besplatan topli obrok u sustavu socijalne skrbi. Topli obroci se dostavljaju u kuću ako korisnik nije u mogućnosti samostalno doći po obrok. Starije, bolesne i nemoćne osobe koje žive same i nisu u mogućnosti osigurati si kvalitetan dnevni obrok mogu zatražiti dostavu toplih obroka uz plaćanje, ako ne mogu ostvariti pravo na istu tu besplatnu uslugu.

Od 2019. godine Crveni križ Samobor sam će provoditi postupak javne nabave i osiguravanje usluge pučke kuhinje za područje Grada Samobora.

 1. Prikupljanje i distribucija sredstava

Tokom cijele godine raditi ćemo na prikupljanu odjeće i obuće, trajnih namirnica, higijenskih potrepština i dr. te ih distribuirati potrebitima.

 1. Akcije solidarnosti na djelu

Sabirna akcija „Solidarnost na djelu“, jedna od najvećih humanitarnih sabirnih akcija na području Hrvatske, tako i našeg društva tradicionalno se provodi u listopadu. U akciji će se prikupljati financijska sredstva i materijalna dobra. Za donirani novac građanima se uručuje novčani bon – označivač stranica s oznakom vrijednosti, numeriran i ovjeren pečatom Gradskog društva Crvenog križa Samobor. Plan je ista sredstva utrošiti za Ljetovanje djece u kampu Selce.

 1. Vaš dar za pravu stvar!

Riječ je o tradicionalnoj akciji Hrvatskog Crvenog križa u sklopu koje se prikupljaju materijalna sredstva koja su namijenjena za najsiromašnije građane Hrvatske. U mjesecu svibnju i nakon toga u listopadu te prosincu velika humanitarna akcija provodila se u poslovnicama trgovačkog centra Kaufland u gradu Samoboru. Uključenjem volontera u ovu akciju prikupljali smo prehrambene namirnice. U 2019. godini planiramo i dalje provoditi humanitarne akcije „Vaš dar za pravu stvar!“.

 1. Posudionica ortopedskih pomagala

Plan je u 2019. godini nadopuniti našu posudionicu ortopedskih pomagala nabavkom pet novih kreveta i antidekubitalnih madraca te dvoja invalidska kolica, hodalice i princeze koje bi posuđivali našim potrebitim sumještanima. Projekt posudionice ortopedskih pomagala nije zamišljen da se ortopedsko pomagalo daje u trajno korištenje već na rok od tri do osam mjeseci. Starije osobe imaju pravo na kvalitetniji život te bolju zdravstvenu i socijalnu skrb, čemu posudionica ortopedskih pomagala doprinosi. Naša posudionica vid je njege u kući te prevenira institucionalizaciju, pogotovo preuranjenu i smanjuje pritisak na smještaj.

 1. Humanitarni paket za središnju Hrvatsku II

Gradsko društvo Crvenog križa Samobor partner je Hrvatskom Crvenom križu u EU projektu „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – Faza II“. Financijska sredstva dobivena iz projekta bit će utrošena primarno na nabavu prehrambenih i higijenskih namirnica. Gradsko društvo Crvenog križa Samobor osigurava pakete za 375 korisnika.

 1. Provedba projekta „Nisi sam – program zapošljavanja žena kroz uslugu pomoći i njege za starije i nemoćne“

Gradsko društvo Crvenog križa Samobora dobilo je nepovratna sredstva od Ministarstva rada i mirovinskog sustava za projekt „Zaželi – program zapošljavanja žena u lokalnoj zajednici“. Ugovor je vrijedan više od 2, 5 milijuna kuna. U sklopu projekta „Nisi sam – program zapošljavanja žena kroz uslugu pomoći i njege za starije i nemoćne“ koji će se provoditi narednih 26 mjeseci zaposlili smo 12 gerontodomaćica i koordinatora programa. Oni se brinu o 60 korisnika usluga pomoći i njege. Iste gerontodomaćice proći će edukacije kako bi po završetku programa bile konkurentne na tržištu rada.

SLUŽBA TRAŽENJA

Služba traženja i tijekom 2019. godine obavljat će se u suradnji s Hrvatskim Crvenim križem. Aktivnosti na obnavljanju obiteljskih veza osoba razdvojenih od svojih članova obitelji te traženja osoba koje nemaju vijesti o njima zbog oružanog sukoba, drugih situacija nasilja, prirodnih nepogoda, migracija ili drugih situacija koje zahtijevaju humanitarno djelovanje, a posebno one koje se odnose na:

-traženje osoba nestalih tijekom oružanog sukoba na području Republike Hrvatske (1991.1995.),

– obnavljanje obiteljskih veza i traženje osoba razdvojenih kao posljedica migracija,

– traženje osoba nestalih tijekom oružanih sukoba u svijetu (osobe nestale tijekom sukoba u Bosni i Hercegovini, Kosovu, Siriji, te osobe nestale tijekom Drugog svjetskog rata),

– mirnodopska traženja članova obitelji razdvojenih uslijed različitih životnih okolnosti,

– prosljeđivanje obiteljskih poruka Crvenog križa,

– ishođenje potvrda o vremenu provedenom u zarobljeništvu/internaciji tijekom Drugog svjetskog rata,

– ishođenje potvrda Međunarodnog odbora Crvenog križa o vremenu provedenom u zarobljeništvu.

PROGRAM CIVILNE ZAŠTITE

Gradsko društvo Crvenog Križa Samobor će sudjelovati u stožeru za zaštitu i spašavanje Grada Samobora, Grada Svete Nedelje i Općine Stupnik kako bi žurno pomogli građanima u suradnji sa vatrogascima, policijom i hitnom pomoći te ostalim članovima stožera u slučaju krizne situacije. Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa su temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama, a čine ga djelatnici i volonteri društava Crvenog križa organizirani u krizne stožere, interventne timove i timove podrške na lokalnoj, županijskoj i nacionalnoj razini. U 2019. godini, Gradsko društvo Crvenog križa Samobor nastaviti će suradnju u sustavu Civilne zaštite, te nastavlja s organizacijom projekata i programa usmjerenih lokalnoj zajednici i podizanja razine pripremljenosti u kriznim događajima.

 1. Aktivnosti

Aktivnosti koje Crveni križ Samobor provodi u smislu programa civilne zaštite podrazumijeva organizaciju edukacija čime djelatnici i volonteri stječu specijalistička znanja i vještine za djelovanje u kriznim situacijama te provedbu svih aktivnosti vezanih za pripremu i djelovanje u kriznim situacijama te pomaganje pogođenim zajednicama u oporavku (organizacija Službe traženja, vođenje službe spašavanja života na vodi i ekološke zaštite, informiranje stanovništva, psihosocijalna pomoć i podrška, zbrinjavanje ugroženog i nastradalog stanovništva i druge aktivnosti). Crveni križ Samobor također nabavlja opremu (odjeću, obuću, pomagala potrebna za edukaciju iz prve pomoći, deke, krevete i dr.) vezanu za program civilne zaštite. Predviđa se organizacija edukacije za članove interventnih timova. S obzirom da su oformljena dva interventna tima plan je educirati članove istih te oformiti još jedan novi.

KLUB MLADIH VOLONTERA

Program rada s mladima pokrenut ćemo u 2019. godini s ciljem razvijanja osjećaja humanosti, tolerancije, suosjećanja i razumijevanja među mladima. Jedna od osnovnih ideja je uključiti što veći broj mladih u različite aktivnosti i programe Crvenog križa kako bi im se omogućilo kvalitetnije provođenje slobodnog vremena, stjecanje novih znanja i vještina, međusobno povezivanje i pripremilo ih se za ulazak u svijet odraslih.

Plan je volonterima i mladima kroz različite edukacije približiti rad Crvenog križa te da isti postanu naši inovativni i kreativni ljudi koji će svojim znanjem i vještinama biti primjer u društvu.

PREVENCIJA TRGOVANJA LJUDIMA

Trgovanje ljudima zahvaća Hrvatsku kao tranzitnu zemlju te gotovo podjednako i kao zemlju porijekla, odnosno odredišta žrtava trgovanja ljudima. Tom problemu mora se dodati ulazak Hrvatske u Europsku Uniju što je otežalo kontrolu prolaska ljudi prema zemljama zapada te migrantsku krizu kao visokorizični događaj. Crveni križ Samobor planira provesti edukacije u osnovnim i srednjim školama na području našeg djelovanja pomoću volontera GDCK Samobor, a na temu Prevencija trgovanja ljudima.

SURADNJA S MINISTARSTVOM PRAVOSUĐA, UPRAVA ZA KAZNENO PRAVO I PROBACIJU

Po primitku sudske presude ili rješenja, odnosno rješenja državnog odvjetnika, nadležni probacijski ured poziva osobu koja je uključena u probaciju, a kojoj je izrečen rad za opće dobro, radi davanja pristanka na rad za opće dobro te upoznavanja s njegovim pravima i obvezama. Nakon razgovora s osobom koja je uključena u probaciju, probacijski službenik kontaktira najprimjerenije raspoloživo tijelo javne vlasti, ustanovu ili pravnu osobu, te dogovara početak i dinamiku rada, sukladno utvrđenim sposobnostima i mogućnostima počinitelja (npr. zdravstveno stanje, radni odnos) i potrebama pravne osobe. Na prijedlog probacijskog službenika, voditelj probacijskog ureda donosi plan izvršavanja rada za opće dobro, odnosno pojedinačni program postupanja, te rješenje u kojem su navedeni svi relevantni podaci o osobi upućenoj na rad i određeno mjesto rada, početak rada za opće dobro i rok u kojem ga je osoba dužna izvršiti. Gradsko društvo Crvenog Križa Samobor planira daljnju suradnju s Ministarstvom pravosuđa, Uredom za kazneno pravo i probaciju.

EU FONDOVI I EDUKACIJE

Plan je kroz 2019. godinu educirati djelatnike u svrhu praćenja i pisanja EU projekata te poboljšanja kvalitete rada. U 2019. godini Gradsko društvo Crvenog križa Samobor aplicirat će na otvorene natječaje fondova EU, ali i ostalih natječaja u RH čije uvjete zadovoljava.

Zaštita na radu je sastavni dio zdravstvene zaštite radno aktivnih ljudi te će kroz 2019. godinu djelatnici Crvenog križa Samobor proći odgovarajuće osposobljavanje u tom smislu.

OPĆI I FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVENI POSLOVI

Kroz poslove redovitog održavanja poslovnog prostora planira se:

 • uređenje skladišnog prostora na adresi P. Preradovića 11

 • uređenje prostora u Ulici Ilirskog pokreta 2

MEĐUNARODNA SURADNJA

Gradsko društvo Crvenog križa Samobora i AVIS-a Parabiago, Tellgatea i Bergamo – Italija, surađuju od 1967. godine. To je suradnja humanitarnog karaktera, odnosno suradnja udruženja dobrovoljnih davatelja krvi iz Parabiaga i Samobora. Prvi susret bio je davne 1967. godine u Parabiagu. Naročito jaka suradnja dogodila se u vrijeme Domovinskog rata. Zabilježili smo velik broj posjeta i pomoći u hrani, odjeći i novcu iz Italije. Kako se vidi, višedesetljetna suradnja traje i dalje na temeljima zajedničkih ideala. Naši susreti brišu sve moguće barijere jer rad naših udruga govori sam za sebe jednim te istim jezikom: bratstvo darivatelja krvi sjedinjuje ideje, osjećaje, volju i stvara najiskreniju pretpostavku za razumijevanjem i suradnjom koju planiramo ostvariti i kroz 2019. godinu. Planiran je posjet prijatelja iz Parabiaga u Samobor.

ODNOSI S JAVNOŠĆU

Gradsko društvo Crvenog križa Samobor prepoznatljiva je i društveno prihvatljiva nematerijalna imovina koju je potrebno svakodnevno unaprjeđivati. Plan je razvijanje zdrave kako interne tako i vanjske komunikacije. U 2019. godini Gradsko društvo Crvenog križa Samobor će nastaviti razvijati svoju internetsku stranicu. Gradsko društvo Crvenog križa Samobor ima suvremenu stranicu, laku za navigaciju i pretraživanje svih željenih sadržaja, a kako bi mogao obavještavati o svim aktivnostima koje provodi društvo. Započeli smo iste aktivnosti u 2018. godini te ćemo ih nadograđivati kroz 2019. godinu. Društvo Crvenog križa Samobor javnost će redovito informirati o svojim aktivnostima putem Radio Samobora, Radia Sveta Nedelja, društvenih mreža te lokalnih tiskovina. Gradsko društvo Crvenog križa Samobor surađivat će i s odjelom za odnose s javnošću u HCK. Planiran je nastavak suradnje sa lokalnom upravom i samoupravom, drugim humanitarnim udrugama koja djeluju na našem području, znanstvenim institucijama i svim subjektima od značaja za društvo.

ODBORI, SKUPŠTINE

U 2019. godini, organizirat će se dvije redovne sjednice Skupštine HCK – Gradskog društva Crvenog križa Samobor, jedna sjednica Nadzornog Odbora te redovne sjednice Odbora Gradskog društva Crvenog križa Samobor.

OBILJEŽAVANJE DATUMA

Tijekom 2019. godine provodit će se zajedničke akcije vezane za važne datume prema Odluci Skupštine Hrvatskog Crvenog križa:

 • Svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca – 8. svibnja

 • Tjedan Crvenog križa od 8. do 15. svibnja

 • Državno natjecanje mladih Hrvatskog Crvenog križa

 • Nacionalno natjecanje Službe spašavanja života na vodi Hrvatskog Crvenog križa

 • Nacionalno natjecanja ekipa prve pomoći Hrvatskog Crvenog križa

 • Svjetski dan prve pomoći

 • Tjedan borbe protiv tuberkuloze

 • Akcija „Solidarnost na djelu“

 • Dan dobrovoljnih darivatelja krvi

 • Tjedan solidarnosti

 • Mjesec borbe protiv alkoholizma, nikotinizma i ovisnosti o drogama od 15. studenog do 15. prosinca

 • Uključivanje u aktivnosti i obilježavanje prigodnih datuma drugih organizacija s ciljevima sličnim zadaćama Hrvatskog Crvenog križa

 • Svjetski dan zdravlja

 • Dan planeta Zemlje

 • Svjetski dan darivatelja krvi

 • Svjetski dan humanosti

 • Međunarodni dan nestalih osoba

 • Međunarodni dan starijih osoba

 • Dan borbe protiv AIDS-a

 • Međunarodni dan volontera

 • Ostale akcije koje zbog potreba utvrdi Glavni odbor Hrvatskog Crvenog križa.