Gradsko društvo Crvenog križa Samobor neprofitna je udruga za promicanje humanitarnih ciljeva i provođenje akcija od opće društvene koristi koja djeluje na osnovi misije i načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.

 

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA SAMOBOR

Samobor, 29. siječnja 2015.

 

O D L U K A

o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja i odabiru postupka

 

I

U skladu s člankom 43. i 44. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) Gradsko društvo Crvenog križa Samobor započinje:

 

Postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II.B

 

II

 

 1. PODACI O NARUČITELJU:

Naručitelj:                                              GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA SAMOBOR

Adresa:                                                   10 430 Samobor, Miroslava Krleže 5

OIB:                                                        60600026156

Evidencijski broj nabave:                     1-UIIB-15

 

 1. ODGOVORNA OSOBA: BARBARA KOS, ravnateljica

 

 1. PREDMET NABAVE: NABAVA USLUGA PRIPREME, DOPREME I PODIJELE OBROKA ZA PUČKU KUHINJU GRADA SAMOBORA U 2015. GODINI

 

 1. PROCIJENJENA VRIJEDNOST  NABAVE398.230,09 kn bez PDV-a (PDV za ugostiteljske objekte 13%)

 

 1. FINANCIJSKA SREDSTVA:    Financijska sredstva osigurana su u Financijskom planu za 2015. godinu.

 

  1. Ovlašteni predstavnici naručitelja za pripremu i provođenje postupaka javne nabave te opis njihovih obveza i ovlasti u postupku javne nabave su:
   1. Ovlašteni predstavnik koji posjeduje certifikat u području javne nabave:

Lovorka Vlahović

    • odabire postupak javne nabave,
    • priprema dokumentaciju za nadmetanje,
    • sudjeluje u izradi prijedloga ugovora o javnoj nabavi,
    • predlaže uvjete sposobnosti, norme za osiguranje kvalitete i norme za upravljanjem okolišem,
    • predlaže vrste i oblik jamstva,
    • objavljuju odgovarajuće objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave,
    • priprema upisnike i zapisnike o otvaranju ponuda te pregledu i ocjeni ponuda,
    • vodi otvaranje ponuda,
    • vrši pregled i ocjenu ponuda,
    • izrađuje odluke o odabiru ili poništenju.
   1. Ovlašteni predstavnici Crvenog križa koji sudjeluju u postupku otvaranja i pregleda ponuda:

 

2.1. Ivan Matijaščić

 

 Ravnateljica

Barbara Kos

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA
USLUGE II.B

NABAVA USLUGA PRIPREME, DOPREME I PODIJELE OBROKA ZA PUČKU KUHINJU GRADA SAMOBORA

Samobor, 29. siječnja 2015. godine

Temeljem članka 44. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14.) upućuje se zahtjev za prikupljanje ponuda.

I. JAVNI NARUČITELJ
1. Opći podaci o javnom naručitelju:
1.1. GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA SAMOBOR
1.2. 10430 Samobor, Miroslava Krleže 5
1.3. OIB: 60600026156
2. Kontakt:
Ravnateljica: Barbara Kos
Telefonski broj: 3361 681 fax: 3361 681
E-mail adresa: crveni.kriz.samobor@zg.t-com.hr

II. PREDMET NABAVE
1. Naziv predmeta nabave: NABAVA USLUGA PRIPREME, DOPREME I PODIJELE OBROKA ZA PUČKU KUHINJU GRADA SAMOBORA
2. Evidencijski broj nabave: 1-UIIB-15
3. Opis predmeta nabave: Pružanje usluge Pučke kuhinje obuhvaća pripremu jednog obroka dnevno, 6 dana u tjednu (osim nedjelje i praznika i blagdana), podjelu obroka u prostorijama ponuditelja od 11:30-15:30 sati korisnicima pučke kuhinje te dostavu obroka u kuću korisnicima koji nisu sposobni doći osobno u prostorije ponuditelja. Također ponuditelj mora osigurati korisnicima pred blagdane i praznike duplu porciju obroka.
4. Jedinstveni rječnik javne nabave: 55300000 Restoranske usluge i usluge posluživanja hrane
5. Procijenjena vrijednost nabave: 398.230,09 kn bez PDV-a (PDV za ugostiteljske objekte 13%)
6. Kriterij za odabir ponude: najniža cijena
7. Zahtjev za prikupljanjem ponuda objavljen je na internetskim stranicama Gradskog društva Crvenog križa Samobor.
8. Datum objave zahtjeva na internetskim stranicama: 29.1.2015.
9. Krajnji rok za dostavu ponuda:
Datum: 16.2.2015. Vrijeme: 10:00 sati
10. Način dostavljanja ponuda:
Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici putem pošte ili neposredno na adresu: Gradsko društvo Crvenog križa Samobor, Miroslava Krleže 5, 10 430 Samobor.
Na omotnici ponude mora biti naznačeno: naziv i adresa naručitelja, naziv i adresa ponuditelja, evidencijski broj nabave i naznaka – ne otvaraj – ponuda za “NABAVA USLUGA PRIPREME, DOPREME I PODIJELE OBROKA ZA PUČKU KUHINJU GRADA SAMOBORA”.
11. Otvaranje ponuda nije javno temeljem članka 89. st. 2. Zakona o javnoj nabavi.
12. Početak i rok završetka obavljanja usluge:
Početak – će biti definiran Ugovorom.
Završetak isporuke: 31. prosinca 2015. godine
13. Mjesto pružanja usluge: Grad Samobor, ugostiteljski objekt ponuditelja se treba nalaziti u krug 1 km od središta grada, a dostava se vrši u krugu 7 km od središta grada
14. Uvjeti i način plaćanja:
Predujam isključen. Plaćanje prema ispostavljenom računu u roku od 30 dana ispostave računa u skladu sa izvršenom uslugom prema cijeni iz ponude.
15. Jezik na kojem se ponuda sastavlja je hrvatski jezik.
16. Cijena ponude izražena je u kunama.
17. Ponuda vrijedi: najmanje 60 dana.
18. Uvjet pravne i poslovne sposobnosti:
Gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta, a u slučaju da ne postoji, izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela, kojim dokazuje da ima registriranu djelatnost u svezi s predmetom nabave.
Izvod iz sudskog, obrtnog registra ili izjava ne smiju biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
19. Sadržaj ponude:
1) popunjeni ponudbeni list,
2) uvjet pravne i poslovne sposobnosti i
3) popunjen i ovjeren troškovnik.
20. Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje.
21. Pri izradi ponude ponuditelj ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst dokumentacije za nadmetanje.
22. U roku za dostavu ponuda ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati.
23. Na zahtjev javnog naručitelja ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude.

PONUDBENI LIST

Naručitelj: Gradsko društvo Crvenog križa Samobor , Miroslava Krleže 5, Samobor
Ponuditelj: ____________________________________________________________________
Adresa:
(za dostavu pošte) __________________________________________________________
OIB: __________________________________________________________
Broj žiro računa: __________________________________________________________
Broj tel. i fax: __________________________________________________________
Adresa e-pošte __________________________________________________________

Predmet nabave: Nabava usluga pripreme, dopreme i podijele obroka za Pučku kuhinju Grada Samobora

Cijena ponude bez PDV-a: ___________________________ kn
Iznos PDV-a: ______________________________kn
Ukupna cijena ponude s PDV-om: ______________________________kn

Rok valjanosti ponude: 60 dana
Ponuditelj je u sustavu poreza na dodanu vrijednost: DA NE

Potpis ovlaštene osobe: ……………………….…………..…………………. M.P.
Kontakt osoba: ……………………..…………….………………….
Broj telefona kontakt osobe: ……………………………………………………….

Datum i mjesto: U ……………………,…………………2015. godine.

Troškovnik
usluga pripreme, dopreme i podjele
obroka za Pučku kuhinju Grada Samobora
Opis obroka za Pučku kuhinju Godišnja količina obroka Jedinična cijena obroka Ukupna cijena obroka bez
PDV-a
Jedan obrok dnevno po korisniku Pučke kuhinje.
Obrok se mora sastojati od glavnog jela (topli obrok) s prilogom i salate. Za glavno jelo (topli obrok) može se poslužiti varivo (npr. ričet varivo, grašak varivo, kelj varivo, mahune varivo, poriluk varivo) uz koje mora biti posluženo meso ili mesna prerađevina (npr. suho meso, faširano meso, hrenovka, kobasica, češnjovka). Nadalje za glavno jelo može se poslužiti riba (npr. pastrva, oslić ili lignja), meso (npr. svinjska pečena rebrica, naravni odrezak, bečki odrezak), također se može poslužiti sarma, vinski gulaš, sekeli gulaš, svinjski paprikaš itd. Kao salata se može poslužiti zelena salata, paradajz, svježi krastavci, zelje salata itd.
Iznos PDV-a (PDV za ugostiteljske objekte 13%)
Ukupna cijena ponude sa PDV-om

Godišnja količina obroka je predviđena temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Grada Samobora kojom je određeno 50 korisnika pučke kuhinje, koji se tokom godine može izmijeniti, a o tome će se naknadno obavijestiti odabrani ponuditelj.
Obzirom da je specifikacija izrađena temeljem predviđenih količina, maksimalni iznos ugovora bez PDV-a ne smije prelaziti procijenjenu vrijednost nabave.
Ponuditelj mora u svojim prostorijama organizirati pripremu 1 (jednog) obroka dnevno, 6 dana u tjednu (osim nedjelje i praznika i blagdana). Dnevni maksimalni broj korisnika je 50 osoba. Također ponuditelj mora osigurati korisnicima pred blagdane i praznike duplu porciju obroka.
Obzirom da su korisnici pučke kuhinje osobe slabog imovinskog stanja, prostorije ponuditelja u kojima će organizirati podjelu obroka moraju biti udaljene najviše 1 km od središta Grada Samobora, kako bi većina korisnika na obrok mogla doći pješice, odnosno da im pučka kuhinja ne stvara dodatni trošak prijevoza.
Broj korisnika koji dolaze osobno u prostorije ponuditelja je 25 (slovima: dvadesetpet).
Korisnicima koji nisu sposobni sami doći po obrok potrebno je organizirati dostavu obroka u kuću. Broj korisnika kojima je potrebno dostavljati obroke je 25 (slovima: dvadesetpet), a nalaze se u krugu 7 km od središta grada.
Dnevni jelovnik se sastoji od toplog obroka i salate. Ponuditelj usluge pučke kuhinje mora osmisliti tjedni jelovnik, koji će korisnicima pučke kuhinje osigurati da svaki dan (šest dana u tjednu, osim nedjelje i praznika i blagdana) imaju ponuđen različiti obrok. Podjela obroka vrši se od 11:30-15:30 sati.
U jediničnu cijenu usluge mora biti uračunata priprema i podjela hrane u prostorijama ugostiteljskog objekta, te dostava obroka korisnicima koji ne mogu sami doći po obrok.

U __________________, datum ______________.

Potpis ___________________________________. M.P.

 

 

 

 

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA SAMOBOR
Miroslava Krleže 5
10430 Samobor
KLASA:
UR.BROJ:
Samobor, 29. siječanj 2015.

PLAN  NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA  2015.  GODINU

EVIDEN. BROJ NABAVE POZ. PRORAČ. PREDMET NABAVE PLANIRANA VRIJEDNOST SA PDV-OM PROCIJENJENA VRIJEDNOST BEZ PDV-A (PDV za ugostiteljske objekte 13%) VRSTA POSTUPAKA  JAVNE NABAVE, UKLJUČUJUĆI I POSTUPAK SKLAPANJA UGOVORA O JAVNIM USLUGAMA IZ DODATKA II SKLAPA LI SE UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ILI OKVIRNI SPORAZUM PLANIRANI POČETAK POSTUPKA PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI ILI OKVIRNOG SPORAZUMA
1 2 3 4 5 6 7 8. 9.
1-UIIB-15 Nabava usluga pripreme, dopreme i podijele obroka za pučku kuhinju Grada Samobora u 2015. godini 450.000,00    398.230,09 Postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II.B, čl. 44. ZJN Ugovor siječanj 31.12.2015.
UKUPNO: 450.000,00 398.230,09
                 Ravnateljica
                 Barbara Kos